header herbas SPC

2019 m. rugsėjo 19 d., ketvirtadienis

Pradžia Svetainės medis Versija neįgaliesiems

Darbo tarybos DARBO REGLAMENTAS

PATVIRTINTA
Šiaulių rajono savivaldybės
švietimo paslaugų centro darbo tarybos
2018 m. vasario 5 d. protokolu Nr.2

 

ŠIAULIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS ŠVIETIMO PASLAUGŲ CENTRO DARBO TARYBOS DARBO REGLAMENTAS  pdf

I. BENDROSIOS NUOSTATOS


1. Šiaulių rajono savivaldybės švietimo paslaugų centro darbo taryba (toliau – Darbo taryba) – kolegialus Šiaulių rajono savivaldybės švietimo paslaugų centro (toliau – Centras, Darbdavys) darbuotojų atstovaujamas organas, ginantis Šiaulių rajono savivaldybės švietimo paslaugų centro darbuotojų profesines, darbo, ekonomines ir socialines teises bei atstovaujantis jų interesams.
2. Darbo taryba savo veikloje vadovaujasi Darbo kodeksu, šiuo reglamentu ir kitais teisės aktais.
3. Darbo taryba, vykdydama savo funkcijas, atsižvelgia į visų Centro darbuotojų teises ir interesus, nediskriminuoja atskirų darbuotojų ar jų grupių.
4. Darbo taryba savo veikloje laikosi geranoriškumo ir pagarbos teisėtiems Darbdavio interesams principų.
5. Darbo taryba yra nepriklausoma nuo Darbdavio. Darbdaviui draudžiama daryti įtaką Darbo tarybos spendimams ar kitaip kištis į Darbo tarybos veiklą.
6. Darbo tarybai vadovauja pirmininkas. Darbo tarybos pirmininkui laikinai negalint atlikti savo funkcijų, šias funkcijas atlieka Darbo tarybos sekretorius.


II. DARBO TARYBOS TEISĖS IR PAREIGOS


7. Darbo taryba turi teisę:
7.1. dalyvauti informavimo, konsultavimo ir kitose dalyvavimo procedūrose, kuriomis darbuotojai įtraukiami į Darbdavio sprendimų priėmimą;
7.2 Darbo kodekso ir kitų įstatymų nustatytais atvejais ir terminais gauti iš Darbdavio ir iš valstybės, savivaldybių institucijų informaciją, reikalingą savo funkcijoms atlikti;
7.3 teikti Darbdaviui pasiūlymus dėl ekonominių, socialinių ir darbo klausimų, aktualių darbuotojams Darbdavio sprendimų, darbo teisės normų įgyvendinimo;
7.4 inicijuoti kolektyvinį darbo ginčą dėl teisės, jeigu Darbdavys nevykdo darbo teisės normų reikalavimų ar Darbo tarybos ir Darbdavio susitarimų;
7.5. prireikus aptarti svarbius Centro darbuotojų ekonominius, socialinius ir darbo klausimus, sušaukti visuotinį Darbdavio ir Centro darbuotojų susirinkimą (konferenciją), suderinus su Darbdaviu susirinkimo (konferencijos) datą, laiką ir vietą;
7.6. atlikti kitus veiksmus, neprieštaraujančius Darbo kodeksui, kitoms darbo teisės normoms, ir veiksmus, nustatytus darbo teisės normose ar Darbo tarybos ir Darbdavio susitarimuose.
8. Darbo taryba privalo:
8.1. laikytis Darbo kodekso, kitų įstatymų ir kitų darbo teisės normų reikalavimų bei Darbo tarybos ir Darbdavio susitarimų;
8.2. atsižvelgti į visų Darbdavio darbuotojų teises ir interesus, nediskriminuoti atskirų darbuotojų ar jų grupių;
8.3. informuoti darbuotojus apie savo veiklą kiekvienais metais viešai pateikiant Centro darbuotojams metinę Darbo tarybos veiklos ataskaitą ar kitu Darbo tarybos veiklos reglamente nustatytu būdu;
8.4 raštu arba žodžiu informuoti Darbdavį apie savo įgaliotus narius.


III. DARBO TARYBOS VEIKLOS ORGANIZAVIMAS DARBO TARYBOS POSĖDŽIAI


9. Pagrindinė Darbo tarybos veiklos forma – posėdis.
10. Darbo tarybos posėdžiai vyksta pagal būtinumą, bet ne rečiau kaip kartą per 6 mėnesius, Darbo tarybos pirmininko, o jam laikinai negalint eiti pareigų, Darbo tarybos sekretoriaus iniciatyva.
11. Darbo tarybos kvietimu Darbo tarybos posėdžiuose turi teisę dalyvauti ir išsakyti savo nuomonę Darbdavys ar jį atstovaujantys asmenys, darbuotojai.
12. Darbo tarybos posėdis yra teisėtas, jeigu jame dalyvauja ne mažiau kaip du trečdaliai Darbo tarybos narių.
13. Darbo tarybos posėdžiai protokoluojami. Posėdžio protokolą ne vėliau kaip per 2 darbo dienas nuo posėdžio dienos pasirašo posėdžio pirmininkas ir sekretorius.
14. Klausimus svarstymui Darbo tarybos posėdyje turi teisę pateikti Darbo tarybos nariai, Darbdavys ir darbuotojai. Darbdavys ir darbuotojai prašymus svarstyti klausimą Darbo tarybos posėdyje pateikia elektronine forma arba raštu. Prašyme turi būti suformuluota klausimo esmė, nurodomos klausimo sprendimui svarbios aplinkybės (esant galimybei, pridedami reikiami dokumentai), siūlomas sprendimas.
15. Prašymus priima ir registruoja Darbo tarybos sekretorius. Apie įregistruotą prašymą Darbo tarybos sekretorius nedelsiant informuoja Darbo tarybos pirmininką.
16. Jeigu prašyme teikiamas svarstyti klausimas nepriklauso Darbo tarybos kompetencijai arba prašyme nėra pateikta reikalingos informacijos, Darbo tarybos pirmininkas per 3 darbo dienas nuo prašymo įregistravimo, nurodydamas motyvus, grąžina prašymą jį padavusiam asmeniui.
17. Anoniminiai prašymai nenagrinėjami.
18. Šio reglamento nustatyta tvarka pateiktus klausimus Darbo tarybos pirmininkas įtraukia į Darbo tarybos posėdžio darbotvarkės projektą, nusprendžia dėl į posėdį kviečiamų asmenų ir, suderinęs su Darbo tarybos nariais bei į posėdį kviečiamais asmenimis, nustato Darbo tarybos posėdžio laiką ir vietą.
19. Darbo tarybos posėdis rengiamas ne vėliau kaip per 10 dienų nuo prašymo svarstyti klausimą Darbo tarybos posėdyje įregistravimo. Jei prašymas grąžinamas jį padavusiam asmeniui šio reglamento 16 punkte nurodyta tvarka, šiame punkte nurodytas terminas skaičiuojamas nuo naujo prašymo įregistravimo datos.
20. Apie šaukiamo Darbo tarybos posėdžio vietą ir laiką Darbdaviui, Darbo tarybos nariams ir kitiems į posėdį kviečiamiems asmenims pranešama ne vėliau kaip prieš 3 darbo dienas, išskyrus atvejus, kai jie visi sutinka su ankstesne posėdžio data.
21. Į posėdį kviečiamiems asmenims išsiunčiamas posėdžio darbotvarkės projektas.
22. Darbo tarybos posėdžiai vyksta darbo metu.
23. Darbo tarybos posėdžiui pirmininkauja Darbo tarybos pirmininkas, o jam nesant, Darbo tarybos sekretorius.
24. Posėdžio pirmininkas:
24.1. patikrina, ar yra kvorumas;
24.2. pateikia tvirtinti posėdžio darbotvarkę;
24.3. vadovauja klausimų svarstymui;
24.4. formuluoja klausimus ir, atsižvelgiant į svarstymo rezultatus, teikia balsavimui.
25. Tarybos posėdyje svarstomi ir sprendžiami tik tie klausimai, kurie įtraukti į Darbo tarybos posėdžio darbotvarkę.
26. Darbo tarybos sprendimai priimami atviru balsavimu dalyvaujančių Darbo tarybos narių balsų dauguma. Balsams pasiskirsčius po lygiai, lemia posėdžio pirmininko balsas.
27. Darbo tarybos nutarimai ir kita viešintina informacija apie Darbo tarybos veiklą ir sprendimus skelbiama Centro interneto svetainėje www.srspc.lt.
28. Darbuotojai apie Darbo tarybos sprendimus informuojami asmeniškai, pateikiant sprendimo priežastis.
29. Darbo taryba, esant reikalui, turi teisę pasikviesti kompetentingą specialistą.


IV. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS


30. Visus Darbo tarybos veiklos procedūrinius klausimus, kurie nenumatyti šiame reglamente, siūlo spręsti Darbo tarybos pirmininkas. Toks sprendimas, Darbo tarybos pirmininkui trumpai išdėsčius motyvus, gali būti priimamas Darbo tarybos narių balsų dauguma.
31. Darbo tarybos darbo reglamentas ar atskiri jo punktai gali būti naikinami, papildomi arba keičiami posėdyje dalyvaujančių Darbo tarybos narių balsų dauguma.


_________________


SMSM logo

E valdzia

Praneškite apie korupciją

emokykla logo

Tinklas

nacionalinis egzaminu centras logo


ITC

LitNet

Aikos

UgdymoPC

Vaiku registravimas logo

Musu darzelis logo

Šiaulių rajono savivaldybės švietimo paslaugų centras
Savivaldybės biudžetinė įstaiga. Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 145797046.
V. Montvilos g. 4, 76337 Šiauliai; tel.: (8 41) 39 94 15 / 52 03 69, mob. 8 682 23 190,
faks. (8 41) 39 34 41, e. paštas srspc@siauliuraj.lt