Accessibility Tools

Asmens duomenų apsauga

Švietimo paslaugų centras kaip duomenų valdytojas pagal įstatymus yra įpareigotas tvarkyti asmens duomenis užtikrinant duomenų valdytojo savarankišką funkcionavimą (struktūros tvarkymas, personalo valdymas, turimų materialinių ir finansinių išteklių valdymas ir naudojimas, raštvedybos tvarkymas). Švietimo paslaugų centras asmens duomenis tvarko vadovaudamasis 2016 m. balandžio 27 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) 2016/679 ir kitų asmens duomenų tvarkymą reglamentuojančių teisės aktų reikalavimus.

Privatumo politika interneto svetainėje

Švietimo paslaugų centro interneto svetainėje asmens duomenys tvarkomi vadovaujantis teisės aktais, siekiant vidaus administravimo tikslų: pateikti aktualią informaciją apie Švietimo paslaugų centro veiklą ir skelbti teisės aktais nustatytą informaciją apie Švietimo paslaugų centro darbuotojus. Skelbiami tik aktualūs asmens duomenys.

Duomenų subjektų teisių įgyvendinimas

Duomenų subjektų teisės Švietimo paslaugų centre įgyvendinamos pagal Duomenų subjekto teisių įgyvendinimo Šiaulių rajono savivaldybės švietimo paslaugų centre tvarkos aprašą, patvirtintą 2018 m. gegužės 30 d. įsakymu Nr. SV(77)-15(1.2) ir asmens pateiką nustatytos formos prašymą: