SPC logotipas

 home map brille

atgal

Šias direktoriaus pavaduotojo (1) pareigas einantis darbuotojas vykdo šias funkcijas:

 • pavaduoja Centro direktorių jo ligos, atostogų ir komandiruočių metu;
 • atlieka priskirtų Centro darbuotojų grupės veiklos koordinavimą bei vykdo jų atliekamų darbų (funkcijų) kontrolę;
 • organizuoja Centro transporto eksploatavimą, techninę priežiūrą, jo įregistravimą ir technines apžiūras;
 • koordinuoja Centro transporto naudojimą ir paskirstymą; teikia Centro direktoriui tvirtinti transporto priemonių limitus, kontroliuoja jų vykdymą;
 • apskaito, paskirsto, išduoda materialines vertybes, už kurias materialiai atsako, o panaudotas teikia nurašyti;
 • sutvarko pagal Centro dokumentacijos planą savo darbo srities archyvines bylas ir iki einamųjų metų balandžio 1 d. praėjus vieneriems kalendoriniams metams po bylų užbaigimo perduoda atsakingam darbuotojui;
 • organizuoja ūkinių-techninių paslaugų teikimą Įstaigoms, kontroliuoja Įstaigų ūkinę-techninę veiklą;
 • kontroliuoja, kad Centrui priklausantys automobiliai būtų eksploatuojami techniškai tvarkingi ir atitiktų keliamus reikalavimus;
 • inicijuoja arba vykdo automobilių kuro ir remonto paslaugų, autobusų nuomos Įstaigų bendruomenės narių vykimui į renginius paslaugų, baldų, apsaugos ir priešgaisrinės apsaugos paslaugų pirkimus Centrui ir Šiaulių rajono savivaldybės švietimo įstaigoms pagal įgaliojimus, vadovaujantis Lietuvos Respublikos Viešųjų pirkimų įstatymu; atlieka pirkimo sutarčių vykdymo priežiūrą;
 • tikrina Centro ir Įstaigų darbuotojų vairuotojų kelionės lapus ir ataskaitą perduoda Centro buhalterijai;
 • kontroliuoja Centrui ir Įstaigoms priklausančių automobilių ir autobusų lėšų panaudojimo tikslingumą;
 • tikrina, ar Centro darbuotojų parengti dokumentai atitinka Dokumentų rengimo taisyklių reikalavimus;
 • organizuoja aukcionus ilgalaikiam turtui parduoti;
 • rengia ir pateikia derinti ar pasirašyti dokumentų valdymo sistemoje (DVS) @vilys Centro direktoriaus įsakymų projektus, siunčiamų raštų bei atsakymų į gautus raštus projektus savo kompetencijos klausimais pagal Centro direktoriaus pavedimus;
 • priima ir registruoja dokumentų valdymo sistemoje (DVS) @vilys Centre gautą korespondenciją; apskaito dokumentus ir atsako už Centro dokumentų saugojimą;
 • dirba su finansų valdymo ir apskaitos informacine sistema „Biudžetas VS“ personalo modulyje;
 • rengia Centro darbuotojų darbo sutartis ir tvarko darbo sutarčių dokumentus;
 • Centro direktoriaus pavedimu atstovauja Centrui visose įstaigose ir organizacijose;
 • vykdo kitus vykdo kitus teisėtus nenuolatinio pobūdžio Centro direktoriaus pavedimus pagal savo kompetenciją.

Spausdinti