SPC logotipas

 home map brille

atgal

Šias vyresniojo specialisto (8) pareigas einantis darbuotojas vykdo šias funkcijas:

  • tvarko Įstaigų pateiktus direktoriaus įsakymus, sąskaitas ir kitus dokumentus, reikalingus teikti buhalterinės apskaitos tvarkymo bei ūkines-technines paslaugas, jų pateikimo Centrui nustatyta tvarka;
  • organizuoja vadovėlių ir mokymo priemonių, ugdymo procesui reikalingos literatūros, sporto prekių ir sportinių prizų, žaislų, malkų bei malkų pjaustymo paslaugų, bendrosios civilinės atsakomybės draudimo paslaugų, muzikos instrumentų remonto paslaugų, priešgaisrinio inventoriaus, gesintuvų patikros, pildymo ir remonto paslaugų pirkimus Centrui ir Įstaigoms pagal įgaliojimus vadovaujantis Lietuvos Respublikos Viešųjų pirkimų įstatymu, atlieka pirkimo sutarčių vykdymo priežiūrą;
  • užsako ir paskirsto Įstaigoms mokyklinę dokumentaciją;
  • analizuoja Įstaigų bibliotekų fondų tvarkymą ir teikia rekomendacijas Įstaigų vadovams;
  • atsako už informacijos apie Įstaigų bibliotekų fondus pateikimą Nacionalinei Martyno Mažvydo bibliotekai;
  • atsako už gaisrinę saugą ir už darbuotojų saugą ir sveikatą Centre, supažindina Centro darbuotojus su gaisrinės saugos bei darbų saugos instrukcijomis;
  • rengia bei teikia derinti ir pasirašyti dokumentų valdymo sistemoje (DVS) „Avilys“ savo veiklos srities dokumentus ar jų projektus;
  • tvarko pagal Centro dokumentacijos planą savo veiklos srities archyvines bylas ir iki einamųjų metų balandžio 1 d., praėjus vieneriems kalendoriniams metams po bylų užbaigimo, perduoda atsakingam darbuotojui;
  • vykdo kitus teisėtus nenuolatinio pobūdžio Centro direktoriaus pavedimus pagal savo kompetenciją.

Spausdinti