SPC logotipas

 home map brille

Centro veiklą reglamentuojantys teisės aktai

CENTRO VEIKLĄ REGLAMENTUOJANČIŲ ĮSTATYMŲ IR KITŲ TEISĖS AKTŲ SĄRAŠAS (atnaujintas 2022-02-15)

LIETUVOS RESPUBLIKOS KONSTITUCIJA Lietuvos Respublikos piliečių priimta 1992 m. spalio 25 d. referendume.

EUROPOS PARLAMENTO IR TARYBOS REGLAMENTAS (ES) 2016/679 priimtas 2016 m. balandžio 27 d. dėl fizinių asmenų apsaugos tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo ir kuriuo panaikinama Direktyva 95/46/EB, Lietuvos Respublikoje įsigaliojo nuo 2018 m. gegužės 28 d.

LIETUVOS RESPUBLIKOS ĮSTATYMAI

 

KODEKSAI

VIII-1864

Lietuvos Respublikos civilinio kodekso patvirtinimo, įsigaliojimo ir įgyvendinimo įstatymas. Civilinis kodeksas

XII-1869

Lietuvos Respublikos administracinių nusižengimų kodekso patvirtinimo, įsigaliojimo ir įgyvendinimo tvarkos įstatymas. Lietuvos Respublikos administracinių nusižengimų kodeksas

XII-2603

Lietuvos Respublikos darbo kodekso patvirtinimo, įsigaliojimo ir įgyvendinimo įstatymas. Darbo kodeksas

 

ADMINISTRAVIMAS

I-533

Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymas

I-1113

Lietuvos Respublikos biudžetinių įstaigų įstatymas

I-1338

Lietuvos Respublikos gyventojų turto deklaravimo įstatymas

VIII-1029

Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymas

VIII-1234

Lietuvos Respublikos viešojo administravimo įstatymas

IX-904

Lietuvos Respublikos korupcijos prevencijos įstatymas

IX-1253

Lietuvos Respublikos vidaus kontrolės ir vidaus audito įstatymas

XIII-804

Lietuvos Respublikos pranešėjų apsaugos įstatymas

XIII-1370

Lietuvos Respublikos valstybės tarnybos įstatymas

 

APSKAITA

I-430

Lietuvos Respublikos biudžeto sandaros įstatymas

I-1240

Lietuvos Respublikos statybos įstatymas

I-1336

Lietuvos Respublikos valstybinio socialinio draudimo įstatymas

I-1343

Lietuvos Respublikos sveikatos draudimo įstatymas

VIII-729

Lietuvos Respublikos valstybės ir savivaldybių turto valdymo, naudojimo ir disponavimo juo įstatymas

VIII-1605

Lietuvos Respublikos transporto lengvatų įstatymas

IX-574

Lietuvos Respublikos buhalterinės apskaitos įstatymas

IX-1007

Lietuvos Respublikos gyventojų pajamų mokesčio įstatymas

X-1212

Lietuvos Respublikos viešojo sektoriaus atskaitomybės įstatymas

XII-2604

Lietuvos Respublikos garantijų darbuotojams jų darbdaviui tapus nemokiam ir ilgalaikio darbo išmokų įstatymas

XIII-198

Lietuvos Respublikos valstybės ir savivaldybių įstaigų darbuotojų darbo apmokėjimo ir komisijų narių atlygio už darbą įstatymas

XIV-128

Lietuvos Respublikos valstybės politikų, teisėjų, valstybės pareigūnų, valstybės tarnautojų, valstybės ir savivaldybių biudžetinių įstaigų darbuotojų pareiginės algos (atlyginimo) bazinio dydžio, taikomo 2021 metais, įstatymas

 

TEISĖKŪRA

I-779

Lietuvos Respublikos valstybinės kalbos įstatymas

I-1115

Lietuvos Respublikos dokumentų ir archyvų įstatymas

XI-2220

Teisėkūros pagrindų įstatymas (yra pakeitimų nuo 2021-01-01)

 

ŠVIETIMAS

I-1489

Lietuvos Respublikos švietimo įstatymas

 

VIEŠIEJI PIRKIMAI

I-1491

Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymas

VIII-371

Lietuvos Respublikos viešųjų ir privačių interesų derinimo įstatymas

 

INFORMACINIŲ SISTEMŲ IR DUOMENŲ SAUGA

I-1374

Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymas

VIII-1524

Lietuvos Respublikos teisės gauti informaciją ir duomenų pakartotinio naudojimo įstatymas

XI-1807

Lietuvos Respublikos valstybės informacinių išteklių valdymo įstatymas

XIII-1120

Lietuvos Respublikos elektroninės atpažinties ir elektroninių operacijų patikimumo užtikrinimo paslaugų įstatymas

 

DARBO SAUGA

IX-1672

Lietuvos Respublikos darbuotojų saugos ir sveikatos įstatymas

IX-1768

Lietuvos Respublikos valstybinės darbo inspekcijos įstatymas

LIETUVOS RESPUBLIKOS SEIMO NUTARIMAI

XII-1537

„Dėl Lietuvos Respublikos nacionalinės kovos su korupcija 2015–2025 metų programos patvirtinimo“

XIII-1896

„Dėl Lietuvos Respublikos Seimo, Seimo kanceliarijos ir Seimui atskaitingų institucijų, Respublikos Prezidento kanceliarijos ir Respublikos Prezidentui atskaitingų institucijų, Nacionalinės teismų administracijos, teismų, prokuratūros, savivaldybių institucijų ir įstaigų sąrašo pagal grupes patvirtinimo“.

 

LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS TEISĖS AKTAI

1996-07-15 nutarimas Nr. 840

„Dėl Atleidimo nuo atsakomybės esant nenugalimos jėgos (force majeure) aplinkybėms taisyklių patvirtinimo“

1998-11-17 nutarimas Nr. 1341

„Dėl tarnybinių lengvųjų automobilių įsigijimo, nuomos ir naudojimo biudžetinėse įstaigose“

1999-06-03 nutarimas Nr. 719

„Dėl inventorizacijos taisyklių patvirtinimo“

1999-09-11 nutarimas Nr. 934

„Dėl Profesinio mokymo lėšų skaičiavimo vienam mokiniui, kuris mokosi pagal formaliojo profesinio mokymo programą (išskyrus pataisos pareigūnų profesinio mokymo ir vidaus reikalų profesinio mokymo įstaigų vykdomas programas), metodikos patvirtinimo“

2001-01-05 nutarimas Nr. 16

„Dėl valstybės turto perdavimo valdyti, naudoti ir disponuoti juo tvarkos“

2001-05-09 nutarimas Nr. 531

Dėl nereikalingo arba netinkamo (negalimo) naudoti valstybės ir savivaldybių turto pardavimo viešuose prekių aukcionuose tvarkos patvirtinimo“

2001-05-14 nutarimas Nr. 543

„Dėl Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto ir savivaldybių biudžetų sudarymo ir vykdymo taisyklių patvirtinimo“

2001-10-19 nutarimas Nr. 1250

„Dėl pripažinto nereikalingu arba netinkamu (negalimu) naudoti valstybės ir savivaldybių turto nurašymo, išardymo ir likvidavimo tvarkos patvirtinimo“

2002-06-06 nutarimas Nr. 827

„Dėl strateginio planavimo metodikos patvirtinimo“

2002-10-08 nutarimas Nr.1601

„Dėl Korupcijos rizikos analizės atlikimo tvarkos patvirtinimo“

2003-04-18 nutarimas Nr. 480

„Dėl bendrųjų reikalavimų valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų interneto svetainėms ir mobiliosioms programoms aprašo patvirtinimo“

2004-04-29 nutarimas Nr. 526

„Dėl dienpinigių ir kitų komandiruočių išlaidų apmokėjimo“

2004-05-19 nutarimas Nr. 607

„Dėl Padalinių ir asmenų, valstybės ar savivaldybių įstaigose vykdančių korupcijos prevenciją ir kontrolę, veiklos ir bendradarbiavimo taisyklių patvirtinimo“

2004-09-02 nutarimas Nr. 1118

„Dėl Nelaimingų atsitikimų darbe tyrimo ir apskaitos nuostatų patvirtinimo“

2006-02-28 nutarimas Nr. 200

Dėl Pavyzdinių valstybės institucijų ir įstaigų vidaus tvarkos taisyklių patvirtinimo

2006-05-05 nutarimas Nr. 432

„Dėl Viešojo pirkimo–pardavimo sutarčių, sudaromų ilgiau kaip 3 metams, terminų nustatymo kriterijų ir atvejų, kuriais gali būti sudaromos tokios sutartys, aprašo patvirtinimo“

2007-08-22 nutarimas Nr. 875

„Dėl Prašymų ir skundų nagrinėjimo ir asmenų aptarnavimo viešojo administravimo subjektuose taisyklių patvirtinimo“

2009-03-18 nutarimas Nr. 196

„Dėl viešųjų pirkimų vykdymo naudojantis Centrinės viešųjų pirkimų informacinės sistemos priemonėmis“

2012-12-12 nutarimas Nr. 1516

„Dėl Ūkio lėšų, skiriamų iš Lietuvos Respublikos atitinkamų metų valstybės biudžeto specialiųjų tikslinių dotacijų savivaldybių biudžetams, skyrimo savivaldybių mokykloms (klasėms), skirtoms šalies (regiono) mokiniams, turintiems specialiųjų ugdymosi poreikių, metodikos patvirtinimo“

2013-02-27 nutarimas Nr. 180

Dėl Valstybės informacinių sistemų steigimo, kūrimo, modernizavimo ir likvidavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“

2013-07-24 nutarimas Nr. 716

„Dėl Bendrųjų elektroninės informacijos saugos reikalavimų aprašo, Saugos dokumentų turinio gairių aprašo ir Elektroninės informacijos, sudarančios valstybės informacinius išteklius, svarbos įvertinimo ir valstybės informacinių sistemų, registrų ir kitų informacinių sistemų klasifikavimo gairių aprašo patvirtinimo“

2015-08-26 nutarimas Nr. 914

„Dėl Nacionalinės elektroninių siuntų pristatymo, naudojant pašto tinklą, informacinės sistemos nuostatų patvirtinimo“

2017-04-05 nutarimas Nr. 254

„Dėl valstybės ir savivaldybių įstaigų darbuotojų veiklos vertinimo tvarkos aprašo patvirtinimo“

2017-06-21 nutarimas Nr. 496

„Dėl Lietuvos Respublikos darbo kodekso įgyvendinimo“:

1.         Darbo laiko režimo valstybės ir savivaldybių įmonėse, įstaigose ir organizacijose nustatymo aprašas.

2.         Darbuotojo, valstybės tarnautojo ir žvalgybos pareigūno vidutinio darbo užmokesčio skaičiavimo tvarkos aprašas.

3.         Sezoninio darbo sutarties sudarymo, pakeitimo ir nutraukimo, taip pat darbo ir poilsio laiko ir darbo apmokėjimo ypatumų aprašas.

4.         Konkursų valstybės ir savivaldybių įmonėse, iš valstybės, savivaldybių ir valstybinio socialinio draudimo fondo biudžetų bei iš kitų valstybės įsteigtų fondų lėšų finansuojamose valstybės ir savivaldybių įstaigose ir viešosiose įstaigose, kurių savininkė yra valstybė ar savivaldybė, organizavimo ir vykdymo tvarkos aprašas.

5.         Sezoninių darbų sąrašas.

6.         Pareigybių, dėl kurių rengiamas konkursas, sąrašas.

7.         Specialių pertraukų trukmės per dieną (pamainą) ir jų nustatymo sąlygų aprašas.

8.         Kai kurių kategorijų darbuotojų, turinčių teisę į pailgintas atostogas, sąrašą ir šių atostogų trukmės aprašas.

9.         Papildomų atostogų trukmės, suteikimo ir tvarkos aprašas.

2018-05-23 nutarimas Nr. 488

„Dėl Centralizuoto viešojo sektoriaus subjektų buhalterinės apskaitos organizavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“

2018-07-11 nutarimas Nr. 679

„Dėl mokymo lėšų apskaičiavimo, paskirstymo ir panaudojimo tvarkos aprašo patvirtinimo“

2018-12-12 nutarimas Nr. 1298

„Dėl Valstybės tarnautojų ir darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis, pareigybių poreikio nustatymo kriterijų aprašo ir Didžiausio leistino valstybės tarnautojų ir darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis ir gaunančių darbo užmokestį iš valstybės biudžeto ir valstybės pinigų fondų, pareigybių skaičiaus sąrašo patvirtinimo“

2019-02-13 nutarimas Nr. 135

„Dėl Viešojo sektoriaus subjekto metinės veiklos ataskaitos ir viešojo sektoriaus subjektų grupės metinės veiklos ataskaitos rengimo tvarkos aprašo patvirtinimo“

2019-09-11 nutarimas Nr. 934

Dėl Profesinio mokymo lėšų skaičiavimo vienam mokiniui, kuris mokosi pagal formaliojo profesinio mokymo programą (išskyrus pataisos pareigūnų profesinio mokymo ir vidaus reikalų profesinio mokymo įstaigų vykdomas programas), metodikos patvirtinimo“

2020-10-14 nutarimas Nr. 1114

„Dėl 2021 metais taikomo minimaliojo darbo užmokesčio”

2021-08-18 nutarimas Nr. 677

„Dėl Ugdymo, maitinimo ir pavėžėjimo lėšų socialinę riziką patiriančių vaikų ikimokykliniam ugdymui užtikrinti apskaičiavimo, paskirstymo ir panaudojimo tvarkos aprašo patvirtinimo“

2021-12-29 nutarimas Nr. 155

„Dėl Už korupcijai atsparios aplinkos kūrimą atsakingų subjektų pavyzdinių nuostatų ir pareigybės aprašymo patvirtinimo“

FINANSŲ MINISTRO TEISĖS AKTAI

2003-07-03 įsakymas Nr. 1K-184

„Dėl Lietuvos Respublikos valstybės ir savivaldybių biudžetų pajamų ir išlaidų klasifikacijos patvirtinimo“

2005-05-25 įsakymas Nr. 1K-170

„Dėl viešojo sektoriaus subjektų buhalterinės apskaitos organizavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“

2008-12-31 įsakymas Nr. 1K-465

„Dėl Valstybės ir savivaldybių biudžetinių įstaigų ir kitų subjektų žemesniojo lygio biudžeto vykdymo ataskaitų sudarymo taisyklių ir formų patvirtinimo“

2011-04-19 įsakymas Nr. 1K-152

„Dėl viešojo sektoriaus subjektų finansinių ataskaitų rinkinių konsolidavimo“

2011-11-11 įsakymas Nr. 1K-361

„Dėl savivaldybės biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinio teikimo finansų ministerijai taisyklių ir ataskaitų formų patvirtinimo“

2016-06-26 įsakymas Nr. 1K-258

„Dėl Finansų ministro 2011 m. birželio 30 d. įsakymo Nr. 1K-230 „Dėl biudžetinių įstaigų ir kitų subjektų informacijos apie programų sąmatų vykdymą formų patvirtinimo" pakeitimo“       ( Pridedamos formos)

2018-05-31 įsakymu Nr. 1K-206

„Dėl biudžeto sudarymo ir vykdymo formų“

2019-02-07 įsakymas Nr. 1K-41

„Dėl Lėšų darbo užmokesčiui poreikio naujoms pareigybėms biudžetinėse įstaigose apskaičiavimo metodikos patvirtinimo“

2019-12-23 įsakymas Nr. 1K-402

„Dėl vidaus audito įgyvendinimo“

2020-06-29 įsakymas Nr. 1K-195

„Dėl vidaus kontrolės įgyvendinimo viešajame juridiniame asmenyje“

Lietuvos Respublikos finansų ministro įsakymais patvirtinti viešojo sektoriaus apskaitos ir finansinės atskaitomybės standartai (VSAFAS):

1 VSAFAS – „Informacijos pateikimas finansinių ataskaitų rinkinyje“;

2 VSAFAS – „Finansinės būklės ataskaita“;

3 VSAFAS – „Veiklos rezultatų ataskaita“;

4 VSAFAS – „Grynojo turto pokyčių ataskaita“;

5 VSAFAS – „Pinigų srautų ataskaita“;

6 VSAFAS – „Finansinių ataskaitų aiškinamasis raštas“;

7 VSAFAS – „Apskaitos politikos, apskaitinių įverčių keitimas ir klaidų taisymas“;

8 VSAFAS – „Atsargos“;

9 VSAFAS – „Mokesčių ir socialinių įmokų pajamos“;

10 VSAFAS – „Kitos pajamos“;

11 VSAFAS – „Sąnaudos“;

12 VSAFAS – „Ilgalaikis materialusis turtas“;

13 VSAFAS – „Nematerialusis turtas“;

14 VSAFAS – „Jungimai ir investicijos į asocijuotuosius subjektus“;

15 VSAFAS – „Konsoliduotųjų finansinių ataskaitų rinkinys ir investicijos į kontroliuojamus subjektus“;

16 VSAFAS – „Biologinis turtas ir mineraliniai ištekliai“;

17 VSAFAS – „Finansinis turtas ir finansiniai įsipareigojimai“;

18 VSAFAS – „Atidėjiniai, neapibrėžtieji įsipareigojimai, neapibrėžtasis turtas ir poataskaitiniai įvykiai“;

19 VSAFAS – „Nuoma, finansinė nuoma (lizingas) ir kitos turto perdavimo sutartys“;

20 VSAFAS – „Finansavimo sumos“;

21 VSAFAS – „Sandoriai užsienio valiuta“;

22 VSAFAS – „Turto nuvertėjimas“;

23 VSAFAS – „Tarpinių finansinių ataskaitų rinkinys“;

24 VSAFAS – „Su darbo santykiais susijusios išmokos“;

25 VSAFAS – „Segmentai“;

26 VSAFAS – Išteklių fondo apskaita ir finansinių ataskaitų rinkinys“;

27 VSAFAS – „Koncesijos ir valdžios ir privataus subjektų partnerystės sutartys“;

28 VSAFAS – Euro įvedimas“;

29 VSAFAS – „Pensijų anuitetų fondo apskaita ir ataskaitų rinkinys“.

ŠVIETIMO, MOKSLO IR SPORTO MINISTRO TEISĖS AKTAI

2003-10-09 įsakymas Nr. ISAK-1407

„Dėl Pareigybių, kurias atliekant darbas yra laikomas pedagoginiu, sąrašo patvirtinimo“

2005-07-22 įsakymas Nr. ISAK-1548

„Dėl Mokyklos psichologo bendrųjų pareiginių nuostatų“

2007-03-29 įsakymas Nr. ISAK-556

„Dėl Valstybinių ir savivaldybių švietimo įstaigų (išskyrus aukštąsias mokyklas) vadovų, jų pavaduotojų ugdymui, ugdymą organizuojančių skyrių vedėjų, mokytojų, pagalbos mokiniui specialistų kvalifikacijos tobulinimo nuostatų patvirtinimo“

2007-10-02 įsakymas Nr. ISAK-1407

„Dėl Mokinių pažintinei veiklai skirtų lėšų naudojimo metodinių rekomendacijų patvirtinimo“

2011-07-08 įsakymas Nr. V-1228

„Dėl Specialiosios pedagoginės pagalbos asmeniui iki 21 metų teikimo ir kvalifikacinių reikalavimų nustatymo šios pagalbos teikėjams tvarkos aprašo patvirtinimo“

2011-07-08 įsakymas Nr. V-1229

„Dėl Specialiosios pagalbos teikimo mokyklose (išskyrus aukštąsias mokyklas) tvarkos aprašo patvirtinimo“

2011-09-01 įsakymas Nr. V-1584

„Dėl Mokinių, turinčių specialiųjų ugdymosi poreikių, ugdymo organizavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“

2012-06-28 įsakymas Nr. V-1049

„Dėl Mokymosi pagal formaliojo švietimo programas (išskyrus aukštojo mokslo studijų programas) formų ir Mokymo organizavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“

2017-08-30 įsakymas Nr. V-662

„Dėl Pedagoginių psichologinių tarnybų darbo organizavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“

2017-08-30 įsakymas Nr. V-663

Dėl Psichologinės pagalbos teikimo tvarkos aprašo patvirtinimo“

2018-08-28 įsakymas Nr. V-707

„Dėl Kokybės krepšelio skyrimo bendrojo ugdymo mokykloms tvarkos aprašo patvirtinimo“

2018-09-12 įsakymas Nr. V-758

„Dėl neformaliojo vaikų švietimo lėšų skyrimo ir panaudojimo tvarkos aprašo patvirtinimo“

2019-01-25 įsakymas Nr. V-55

„Dėl Specialių tikslinių dotacijų (išskyrus kapitalo investicijoms finansuoti) pervedimo savivaldybėms ir savivaldybių atsiskaitymo už šių lėšų panaudojimą Švietimo, mokslo ir sporto ministerijai tvarkos aprašo patvirtinimo“

2019-01-28 įsakymas Nr. V-75

„Dėl Švietimo, mokslo ir sporto ministerijos lėšų planavimo ir naudojimo taisyklių patvirtinimo“

2019-03-01 įsakymas Nr. V-184

„Dėl Mokytojų, dirbančių pagal bendrojo ugdymo, profesinio mokymo ir neformaliojo švietimo programas (išskyrus ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo programas), veiklų mokyklos bendruomenei aprašo ir Mokytojų, dirbančių pagal bendrojo ugdymo, profesinio mokymo ir neformaliojo švietimo programas (išskyrus ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo programas), veiklų, susijusių su profesiniu tobulėjimu, aprašo patvirtinimo“

2019-03-01 įsakymas Nr. V-186

„Dėl Mokytojų, dirbančių pagal bendrojo ugdymo, profesinio mokymo ir neformaliojo švietimo programas (išskyrus ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo programas), darbo krūvio sandaros nustatymo tvarkos aprašo patvirtinimo“

2019-06-26 įsakymas Nr. V-755

Dėl Bendrojo ugdymo dalykų vadovėlių ir mokymo priemonių atitikties teisės aktams įvertinimo ir aprūpinimo jais tvarkos aprašo patvirtinimo“

2020-01-24 įsakymas Nr. V-76

„Dėl Mokinių nemokamo maitinimo valstybinėse mokyklose tvarkos aprašo patvirtinimo“

2020-03-03 įsakymas Nr. V-317

„Dėl Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšų, skirtų išlaidoms, susijusioms su valstybinių ir savivaldybių mokyklų mokytojų, dirbančių pagal ikimokyklinio, priešmokyklinio, bendrojo ugdymo ir profesinio mokymo programas, skaičiaus optimizavimu, apmokėti, paskirstymo tvarkos aprašo patvirtinimo“

2020-07-02 nutarimas Nr. 1006

„Dėl Mokymo nuotoliniu ugdymo proceso organizavimo būdu kriterijų aprašo patvirtinimo“

2021-03-09 įsakymas Nr. V-376

„Dėl Lėšų, skirtų įsteigti naujas mokytojų padėjėjų pareigybes savivaldybėse ir valstybinėse mokyklose 2021 metais, apskaičiavimo ir paskirstymo“

2021-06-14 įsakymas Nr. V-1114

„Dėl Lietuvos Respublikos 2021 metų valstybės biudžeto lėšų, skirtų išlaidoms, susijusioms su valstybinių ir savivaldybių mokyklų mokytojų, dirbančių pagal ikimokyklinio, priešmokyklinio, bendrojo ugdymo ir profesinio mokymo programas, skaičiaus optimizavimu, apmokėti, paskirstymo patvirtinimo“

2021-07-22 įsakymas Nr. V-1321

Dėl mokyklų, siekiančių gauti kokybės krepšelį, skirtą mokinių ugdymo pasiekimams gerinti, sąrašo patvirtinimo

2022-01-11 įsakymas Nr. V-52

Dėl mokinių nemokamam maitinimui skirtiems produktams įsigyti skiriamų vienai dienai vienam mokiniui lėšų dydžio nustatymo

APLINKOS MINISTRO TEISĖS AKTAI

2004-02-27 įsakymas Nr. D1-91

„Dėl Statybos techninio reglamento STR 2.02.02:2004 „Visuomeninės paskirties statiniai“ patvirtinimo“

2007-12-27 įsakymas Nr. D1-706

„Dėl Statybos techninio reglamento STR 2.01.01(4):2008 „Esminiai statinio reikalavimai. Naudojimo sauga“ patvirtinimo"

2011-06-28 įsakymas Nr. D1-508

„Dėl Produktų, kurių viešiesiems pirkimams taikytini aplinkos apsaugos kriterijai, sąrašų, Aplinkos apsaugos kriterijų ir Aplinkos apsaugos kriterijų, kuriuos perkančiosios organizacijos turi taikyti pirkdamos prekes, paslaugas ar darbus, taikymo tvarkos aprašo patvirtinimo“

ENERGETIKOS MINISTRO TEISĖS AKTAI

2010-03-30 įsakymas Nr. 1-100

„Dėl Saugos eksploatuojant elektros įrenginius taisyklių patvirtinimo“

2012-02-03 įsakymas Nr. 1-22

„Dėl Elektros įrenginių įrengimo bendrųjų taisyklių patvirtinimo“

2016-09-13 įsakymas Nr. 1-246

„Dėl Saugos taisyklių eksploatuojant šilumos įrenginius patvirtinimo“

SVEIKATOS APSAUGOS MINISTRO TEISĖS AKTAI

2004-02-12 įsakymas Nr. V-65

„Dėl Lietuvos higienos normos HN 32:2004 „Darbas su videoterminalais. Saugos ir sveikatos reikalavimai“ patvirtinimo“

2005-08-24 įsakymas Nr. V-699/A1-241

„Dėl Psichosocialinių profesinės rizikos veiksnių tyrimo metodinių nurodymų patvirtinimo“

2005-09-01 įsakymas Nr. V-675

„Dėl Lietuvos higienos normos HN 15:2021 „Maisto higiena“ patvirtinimo“

2006-03-09 įsakymas Nr. V-168

Dėl Lietuvos higienos normos HN 26:2006 "Maisto produktų mikrobiologiniai kriterijai" patvirtinimo“

2011-04-07 įsakymas Nr. V-237

„Dėl Lietuvos higienos normos HN 90:2011 „Dezinfekcijos, dezinsekcijos ir deratizacijos bendrieji saugos reikalavimai“ patvirtinimo“

2011-05-02 įsakymas Nr. V-417

„Dėl Lietuvos higienos normos HN 16:2011 "Medžiagų ir gaminių, skirtų liestis su maistu, specialieji sveikatos saugos reikalavimai" patvirtinimo“

2011-08-10 įsakymas Nr. V-773

„Dėl Lietuvos higienos normos HN 21:2011 „Mokykla, vykdanti bendrojo ugdymo programas. Bendrieji sveikatos saugos reikalavimai“ patvirtinimo“

2011-11-11 įsakymas Nr. V-964

„Dėl Vaikų maitinimo organizavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“

2014-04-30 įsakymas NR. V-520

„Dėl Lietuvos higienos normos HN 98:2014 „Natūralus ir dirbtinis darbo vietų apšvietimas. Apšvietos mažiausios ribinės vertės ir bendrieji matavimo reikalavimai“ patvirtinimo“

2021-07-09 įsakymas NR. V-1639

„Dėl jodo turinčios valgomosios druskos naudojimo maisto produktų gamyboje“

SUSISIEKIMO MINISTRO TEISĖS AKTAI

2020-12-16 įsakymas Nr.3-44(1.5 E)

„Dėl elektroninio pristatymo paslaugų teikimo nacionalinės elektroninių siuntų pristatymo, naudojant pašto tinklą, informacinės sistemos priemonėmis taisyklių patvirtinimo“

SOCIALINĖS APSAUGOS IR DARBO MINISTRO TEISĖS AKTAI

1999-11-24 įsakymas Nr. 95

„Dėl Saugos ir sveikatos apsaugos ženklų naudojimo darbovietėse nuostatų“

1999-12-22 įsakymas Nr. 102

„Dėl Darbo įrenginių naudojimo bendrųjų nuostatų patvirtinimo“

2004-04-06 įsakymas Nr. V-196

„Dėl Sutrumpinto darbo laiko trukmės nustatymo, atsižvelgiant į darbo aplinkos veiksnius, kriterijų patvirtinimo“

2005-07-15 įsakymas Nr. V-592/A1-210

„Dėl Ergonominių rizikos veiksnių tyrimo metodinių nurodymų patvirtinimo“

2006-10-23 įsakymas Nr. A1-293/V-869

„Dėl Darbuotojų saugos ir sveikatos reikalavimų tvarkant krovinius rankomis patvirtinimo"

2007-11-26 įsakymas Nr. A1-331

„Dėl Darbuotojų aprūpinimo asmeninėmis apsaugos priemonėmis nuostatų patvirtinimo“

2012-10-25 įsakymas Nr. A1-457/V-961

„Dėl Profesinės rizikos vertinimo bendrųjų nuostatų patvirtinimo“

2013-06-25 įsakymas Nr. A1-310/V640

„Dėl Darbuotojų apsaugos nuo triukšmo keliamos rizikos nuostatų patvirtinimo"

2013-09-09 įsakymas Nr. A1-502

„Dėl Darbuotojų saugos ir sveikatos komitetų bendrųjų nuostatų patvirtinimo"

2016-02-01 įsakymas Nr. A1-60

„Dėl kvalifikacinių reikalavimų darbuotojų saugos ir sveikatos specialistams, darbuotojų saugos ir sveikatos tarnybos darbuotojų saugos ir sveikatos specialistams, juridinio asmens darbuotojų saugos ir sveikatos specialistams ar fiziniams asmenims, atliekantiems darbuotojų saugos ir sveikatos tarnybos funkcijas ar jų dalį, nustatymo"

2017-04-12 įsakymas Nr. A1-177

„Dėl valstybės ir savivaldybių įstaigų darbuotojų, išskyrus mokytojus, pareigybių aprašymo metodikos patvirtinimo“

2017-06-29 įsakymas Nr. A1-343

„Dėl Pavyzdinės darbo sutarties formos patvirtinimo"

2020-12-16 įsakymas Nr.A1-1274

„Dėl metinių vidutinio mėnesio darbo dienų ir vidutinio mėnesio darbo valandų skaičių 2021 metais patvirtinimo“

TEISINGUMO MINISTRO TEISĖS AKTAI

2013-12-23 įsakymas Nr. 1R-298

Dėl teisės aktų projektų rengimo rekomendacijų patvirtinimo“

VYRIAUSIOJO ARCHYVARO TEISĖS AKTAI

2011-03-09 įsakymas Nr. V-100

„Dėl Bendrųjų dokumentų saugojimo terminų rodyklės patvirtinimo“

2011-07-04 įsakymas Nr. V-117

„Dėl dokumentų rengimo taisyklių patvirtinimo“

2011-07-04 įsakymas Nr. V-118

„Dėl dokumentų tvarkymo ir apskaitos taisyklių patvirtinimo“

2011-12-28 įsakymas Nr. V-157

„Dėl Dokumentų saugojimo taisyklių patvirtinimo“

2013-12-04 įsakymas Nr. V-67

„Dėl elektroninių dokumentų nuorašų ir išrašų spausdinimo rekomendacijų patvirtinimo“

2019-12-10 įsakymas Nr. VE-67

„Dėl oficialiųjų elektroninių dokumentų specifikacijų taikymo“

2019-12-18 įsakymas Nr. VE-73

„Dėl popierinių dokumentų atrankos ir išsaugojimo elektronine forma tvarkos aprašo patvirtinimo“

VIEŠŲJŲ PIRKIMŲ TARNYBOS DIREKTORIAUS TEISĖS AKTAI

2017-06-06 įsakymas Nr. 1S-80

„Dėl Viešųjų pirkimų ir pirkimų ataskaitų rengimo ir teikimo tvarkos aprašo, viešųjų pirkimų ir pirkimų ataskaitų formų patvirtinimo“

2017-06-07 įsakymas Nr. 1S-85

Dėl Komisijos susipažinimo su pasiūlymais ar paraiškomis procedūros protokolų privalomųjų rekvizitų aprašo ir Komisijos susipažinimo su pasiūlymais ar paraiškomis pavyzdinių protokolų formų patvirtinimo“.

2017-06-19 įsakymas Nr. 1S-91

„Dėl Informacijos viešinimo Centrinėje viešųjų pirkimų informacinėje sistemoje tvarkos aprašo patvirtinimo“

2017-06-21 įsakymas Nr. 1S-92

„Dėl Skelbimų teikimo Viešųjų pirkimų tarnybai tvarkos ir reikalavimų skelbiamai supaprastintų viešųjų pirkimų informacijai aprašo ir supaprastintų viešųjų pirkimų skelbimų tipinių formų patvirtinimo“

2017-06-23 įsakymas Nr. 1S-93

„Dėl Nešališkumo deklaracijos tipinės formos patvirtinimo“

2017-06-27 įsakymas Nr. 1S-94

„Dėl Numatomos viešojo pirkimo ir pirkimo vertės skaičiavimo metodikos patvirtinimo“

2017-06-28 įsakymas Nr. 1S-95

„Dėl Kainodaros taisyklių nustatymo metodikos patvirtinimo“

2017-06-28 įsakymas Nr. 1S-97

„Dėl Mažos vertės pirkimų tvarkos aprašo patvirtinimo“

2017-06-29 įsakymas Nr. 1S-99

„Dėl Perkančiųjų organizacijų prašymų dėl Viešųjų pirkimų tarnybos sutikimų pateikimo ir nagrinėjimo taisyklių patvirtinimo“

2017-06-29 įsakymas Nr. 1S-105

„Dėl Tiekėjo kvalifikacijos reikalavimų nustatymo metodikos patvirtinimo“

2017-12-28 įsakymas Nr. 1S-181

„Dėl Naudojimosi Centrine viešųjų pirkimų informacine sistema taisyklių patvirtinimo“

VALSTYBINĖS DUOMENŲ APSAUGOS INSPEKCIJOS DIREKTORIAUS TEISĖS AKTAI

2018-07-27 įsakymas Nr. 1T-72(1.12.E)

„Dėl pranešimo apie asmens duomenų saugumo pažeidimą pateikimo valstybinei duomenų apsaugos inspekcijai tvarkos aprašo patvirtinimo“

2019-03-14 įsakymas Nr. 1T- 35 (1.12.e)

„Dėl duomenų tvarkymo operacijų, kurioms taikomas reikalavimas atlikti poveikio duomenų apsaugai vertinimą, sąrašo patvirtinimo“

2021-03-02 Nr. 1T-19 (1.12.E)

„Dėl skundo rekomenduojamos formos patvirtinimo“

2021-03-02 Nr. 1T-20 (1.12.E)

„Dėl Valstybinės duomenų apsaugos inspekcijos nagrinėjamų skundų nagrinėjimo tvarkos aprašo patvirtinimo“

2021-12-27 Nr. 1T-117 (1.12.E)

„Dėl standartinių sutarčių sąlygų asmens duomenų tvarkymo sutartyse patvirtinimo“

PRIEŠGAISRINĖS APSAUGOS IR GELBĖJIMO DEPARTAMENTO DIREKTORIAUS TEISĖS AKTAI

2005-02-18 įsakymas Nr. 64

„Dėl Bendrųjų priešgaisrinės saugos taisyklių patvirtinimo ir kai kurių Priešgaisrinės apsaugos departamento prie Vidaus reikalų ministerijos ir Priešgaisrinės apsaugos departamento prie Vidaus reikalų ministerijos direktoriaus įsakymų pripažinimo netekusiais galios/ Bendrosios gaisrinės saugos taisyklės“

2005-12-23 įsakymas  Nr.1-404

„Dėl Gaisrinės saugos ženklų naudojimo įmonėse, įstaigose ir organizacijose nuostatų patvirtinimo“

2015-08-27 įsakymas Nr. 1-244

„Dėl civilinės saugos signalų ir jų panaudojimo tvarkos aprašo patvirtinimo“

VYRIAUSIOJO VALSTYBINIO DARBO INSPEKTORIAUS TEISĖS AKTAI

2012-08-10 įsakymas Nr. V-240

„Dėl Darbuotojų saugos ir sveikatos instrukcijų rengimo ir darbuotojų, darbdavių susitarimu pasiųstų laikinam darbui į įmonę iš kitos įmonės, instruktavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“

2013-09-11 įsakymas NR. V-356

„Dėl Informacijos apie darbuotojų saugos būklę ir darbo vietų atitiktį darbuotojų saugos ir sveikatos norminių teisės aktų reikalavimams teikimo (deklaravimo) Valstybinei darbo inspekcijai"

2014-09-22 įsakymas Nr. V-416

„Dėl įvykių darbe ir nelaimingų atsitikimų pakeliui į darbą ir iš po darbo pildymo metodinių rekomendacijų patvirtinimo“

2019-12-20 įsakymas Nr. EV-372

„Dėl juridinių ir fizinių asmenų, pagal sutartis su darbdaviais atliekančių darbuotojų saugos ir sveikatos tarnybų funkcijas ar jų dalį, informacijos teikimo Valstybinei darbo inspekcijai tvarkos aprašo patvirtinimo ir įgyvendinimo"

2020-04-06 įsakymas Nr. EV-92

„Dėl Pranešimų apie paskelbtas prastovas teikimo Valstybinei darbo inspekcijai tvarkos aprašo patvirtinimo“

2021-07-26 įsakymas Nr. EV-173

„Dėl Psichosocialinės rizikos vertinimo bei mobingo darbe prevencijos atitikties teisės aktų reikalavimams deklaravimo ir Teminės ataskaitos pateikimo Lietuvos Respublikos valstybinei darbo inspekcijai prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos“

REGISTRŲ CENTRO DIREKTORIAUS TEISĖS AKTAI

2020-10-15 įsakymas Nr. NVE-177 (1.3 E)

„Dėl aukcionų organizavimo ir vykdymo informacinių technologijų priemonėmis tvarkos aprašo patvirtinimo“

2020-07-31 įsakymas
Nr. NVE-2 (1.3 E)

„Dėl Elektroninio pristatymo paslaugų teikimo nacionalinės elektroninių siuntų pristatymo, naudojant pašto tinklą, informacinės sistemos priemonėmis sutarties specialiųjų sąlygų patvirtinimo“

VALSTYBINĖS MOKESČIŲ INSPEKCIJOS PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS FINANSŲ MINISTERIJOS VIRŠININKO TEISĖS AKTAI

2018-02-06 įsakymas Nr. VA-9

„Dėl Metinės gyventojams išmokėtų išmokų, priskiriamų A ir B klasės pajamoms, deklaracijos GPM312 formos, jos priedų GPM312L, GPM312U formų ir jų užpildymo ir pateikimo taisyklių patvirtinimo“

NACIONALINIO BENDRŲJŲ FUNKCIJŲ CENTRO DIREKTORIAUS TEISĖS AKTAI

2019-08-26 įsakymas Nr. V-316

„Dėl Informacinės sistemos „E. sąskaita“ nuostatų ir Informacinės sistemos „E. sąskaita“ duomenų saugos nuostatų patvirtinimo“

RYŠIŲ REGULIAVIMO TARNYBOS DIREKTORIAUS TEISĖS AKTAI

2005-12-23 įsakymas Nr. 1V-1162

„Dėl nacionalinių ir tarptautinių telefono ryšio numerių rašymo rekomendacijų patvirtinimo“

VALSTYBINIO SOCIALINIO DRAUDIMO FONDO TARNYBOS DIREKTORIAUS TEISĖS AKTAI

2010-06-04 įsakymas Nr. V-243

„Dėl Duomenų apie apdraustuosius ir draudėjus pateikimo ir tikslinimo taisyklių, socialinio draudimo pranešimų/prašymo formų ir jų elektroninių duomenų struktūros aprašų patvirtinimo“

ŠIAULIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS TEISĖS AKTAI

2013-10-31 sprendimas Nr. T-227

„Dėl Bendrojo ugdymo, neformaliojo vaikų švietimo ir profesinio mokymo įstaigų mokinių bei vaikų globos įstaigų auklėtinių važiavimo išlaidų kompensavimo, neatlygintino pavėžėjimo organizavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“

2015-05-28 sprendimas Nr. T-149

„Dėl Šiaulių rajono savivaldybės tarybos veiklos reglamento patvirtinimo“

2015-07-09 sprendimas Nr. T-208

Dėl Šiaulių rajono savivaldybės antikorupcijos komisijos sudarymo ir jos nuostatų patvirtinimo

2016-11-15 sprendimas Nr. T-298

„Dėl Šiaulių rajono savivaldybės strateginio plėtros plano 2017–2023 metams patvirtinimo“

2017-02-21 sprendimas Nr. T-61

Dėl Biudžetinių įstaigų, kurių savininkė yra Šiaulių rajono savivaldybė, vadovų pareiginės darbo apmokėjimo sistemos patvirtinimo

2018-05-29 sprendimas Nr. T-151

„Dėl Šiaulių rajono savivaldybės biudžeto sudarymo ir vykdymo taisyklių patvirtinimo“

2018-05-29 sprendimas Nr. T-180

„Dėl Šiaulių rajono savivaldybės švietimo įstaigų ir Šiaulių rajono savivaldybės švietimo paslaugų centro bei Šiaulių r. Kuršėnų kūrybos namų teikiamų paslaugų kainų patvirtinimo“

2018-10-09 sprendimas Nr. T-297

Dėl Šiaulių rajono savivaldybės mokymo lėšų dalies, tenkančios savivaldybei, apskaičiavimo, paskirstymo ir naudojimo tvarkos aprašo patvirtinimo

2019-09-03 sprendimas Nr. T-282

„Dėl Šiaulių rajono savivaldybės švietimo paslaugų centro nuostatų patvirtinimo“

2019-12-17 sprendimas Nr. T-363

„Dėl Strateginio planavimo Šiaulių rajono savivaldybėje organizavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“

2020-04-28 sprendimas Nr. T-143

„Dėl Šiaulių rajono savivaldybės ikimokyklinio ugdymo įstaigų, bendrojo ugdymo mokyklų, neformaliojo vaikų švietimo ir formalųjį švietimą papildančio ugdymo mokyklų pedagogų vykimo į darbą dalinio išlaidų kompensavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“

2020-07-07 sprendimas Nr. T-247

Dėl Šiaulių rajono savivaldybės metų mokytojo vardo suteikimo ir premijos skyrimo nuostatų patvirtinimo

2021-02-23 sprendimas Nr. T-30

„Dėl 2021 metų Šiaulių rajono savivaldybės biudžeto patvirtinimo“

2022-02-15 sprendimas Nr. T-37

2022 m. vasario 15 d. Nr. T-37

„Dėl Šiaulių rajono savivaldybės švietimo paslaugų centro 2020 metų veiklos ataskaitos patvirtinimo“

2021-03-30 sprendimas Nr. T-75

„Dėl Šiaulių rajono savivaldybės strateginio veiklos plano 2021–2023 metams patvirtinimo“

2021-03-30 sprendimas Nr. T-80

Dėl Šiaulių rajono savivaldybės nevyriausybinių organizacijų ir kitų juridinių bei fizinių asmenų finansavimo iš savivaldybės biudžeto lėšų tvarkos aprašo patvirtinimo

2021-03-30 sprendimas Nr. T-94

Dėl Visos dienos mokyklos / pailgintos mokymosi dienos grupės paslaugų teikimo Šiaulių rajono savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklose tvarkos aprašo patvirtinimo

2021-03-30 sprendimas Nr. T-97

„Dėl ikimokyklinio, priešmokyklinio ugdymo grupių, klasių, mokinių, vaikų skaičiaus nustatymo Šiaulių rajono savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklose, ikimokyklinio ugdymo įstaigose 2021–2022 mokslo metais“

2021-03-30 sprendimas Nr. T-98

„Dėl Šiaulių rajono savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklų tinklo pertvarkos 2021–2025 metais bendrojo plano patvirtinimo“

2021-05-25 sprendimas Nr. T-161

Dėl Apmokėjimo už pagrindinės sesijos valstybinių ir mokyklinių brandos egzaminų vykdymą, mokyklinių brandos egzaminų kandidatų darbų vertinimą ir apeliacijų nagrinėjimą, pakartotinės sesijos mokyklinių brandos egzaminų vykdymą, kandidatų darbų vertinimą ir apeliacijų nagrinėjimą tvarkos aprašo patvirtinimo

2021-11-16 sprendimas Nr. T-328

„Dėl Šiaulių rajono savivaldybės švietimo įstaigų ir Šiaulių rajono savivaldybės švietimo paslaugų centro didžiausio leistino pareigybių skaičiaus nustatymo“

2021-11-16 sprendimas Nr. T-324

„Dėl Šiaulių rajono savivaldybės ugdymo įstaigų vaikų maitinimo organizavimo tvarkos aprašo tvirtinimo“

2021-12-21 sprendimas Nr. T-331

„Dėl Šiaulių rajono savivaldybės strateginio veiklos plano 2021–2023 metams patvirtinimo“

2022-02-15 sprendimas Nr. T-37

„Dėl Šiaulių rajono savivaldybės švietimo paslaugų centro 2021 metų veiklos ataskaitos patvirtinimo“

______________________________


Spausdinti